Menu

องค์ความรู้ของเขตสุขภาพ

องค์ความรู้ของเขตสุขภาพ

การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดวิกฤตในทารกแรกเกิด

การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดวิกฤตในทารกแรกเกิด

ดาวน์โหลดเอกสาร

4 มิ.ย. 2015
การสร้างและพัฒนางานวิจัย R๒R วิชาการและการจัดการความรู้

การสร้างและพัฒนางานวิจัย R๒R วิชาการและการจัดการความรู้

ดาวน์โหลดเอกสาร

4 มิ.ย. 2015

การลดอัตราเสียชีวิตจาก STEMI

ดาวน์โหลดเอกสาร

4 มิ.ย. 2015
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้แรงจูงใจ MI (Motivation Interviewing) หรือ MC (Motivation Counseling)

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้แรงจูงใจ MI (Motivation Interviewing) หรือ MC (Motivation Counseling)

ดาวน์โหลดเอกสาร

4 มิ.ย. 2015
RSS